Чaсть в7

ГлавA пsтаz

Њ є4же ни мaло что2 њ себЁ мнёти.

Н
е бyди ўловлsемь самомнёніемъ и3 высокомyдріемъ, мнS t себe и3ли2 соб0ю сотвори1ти что2 блaго: t тебe бо ничт0же блaго кромЁ п0мощи б9іz происходи1ти м0жетъ, т0чію вс‰ ѕл†z, всsкъ грёхъ, понeже въ беззак0ніи зачaтъ є3си2, и3 во грэсёхъ роди1 тz мaти въ мjръ (Pал0мъ н7). Ничт0же и4маши t себE ѓще не t гDа: ћкоже сaмъ t себE нёси, си1це ни t себE что2 блaго и3мёти м0жеши. сегw2 рaди не мни2 њ себЁ ничт0же: мнs бо себE бhти что2, ничт0же сhй, себE льсти1тъ, глаг0летъ ґпcлъ (Галaт. за? сд7i).

в7  Ѓще и3 предложeніе и3мёти бyдеши благ0е, но грэхY кромЁ п0мощи б9іz соб0ю сопроти1въ стaти, и3 побэди1ти є3гw2 не м0жеши: понeже преступлeніz рaди t рождeиіz твоегw2 подпaлъ є3си2 под8 и4го и3 раб0ту грэхA: тогw2 рaди соб0ю своб0дь є3гw2 бhти не м0жеши, ѓще не гDь пом0жетъ ти2 и3 ўкрэпи1тъ тS. nбaче ты2 t себE и3 предложeніz благaгw и3мёти не м0жеши, ѓще не гDь благодaтію своeю предвари1тъ є5. ћкоже и3ст0чницы воднjи, ѓще не и3спyстzтъ воды2, не востекyтъ рёки: си1це и3 не поспэшествyющей гDни блгdти, вс‰ њстaнутъ пр†здна.

G  Ћкоже вBтви ничт0же t себE раждaти м0гутъ кромЁ к0рене: си1це нижE ты2 что2 блaго и3зв0лиши и3ли2 содёеши кромЁ б9іz благодaти. ГDь є4сть к0рень, тh же розгA. Дот0лэ что2 бGоуг0дно твори1ти м0жеши, донeлэ съ бGомъ є3си2: є3гдa же t бGа tлучи1шисz, тогдA во вс‰ ѕл†z впадeши. Ћкоже розгA не м0жетъ плодA сотвори1ти њ себЁ, ѓще не бyдетъ на лозЁ: тaкw и3 мы2, ѓще въ гDэ не пребyдемъ. Без8 менe бо не м0жете ничесHже твори1ти, речE гDь (Їwaн. за? }): џнъ бо є4сть к0рень и3 и3ст0чникъ всsкагw блaга.

д7  Кaкw возм0жеши что2 бGоуг0дно сотвори1ти, съ бGомъ предолжeніемъ не соединszсz, ни въ слaву є3гw2 что2 творS. Ѓще что2 и3 бhло бы мни1мо блaго, не съ бGомъ же, нёсть сіE блaго, понeже не съ бGомъ, ни во слaву є3гw2. мн0зи t себE мнsтсz твори1ти что2 бlго, но t гDа непріsтно: понeже не съ бGомъ, ни во слaву б9ію. всsко благ0е не м0жетъ бhти благи1мъ, ѓще не съ гDемъ: нижE ѕл0е ѕлhмъ, ѓще не кромЁ гDа: џнъ бо є4сть всемY благ0му начaло, и3 конeцъ безконeчный.

є7  Никт0же въ прaвду м0жетъ твори1ти, не т0чію блaго, но нижE ѕло2, кромЁ б9іz попущeніz, и3 благ0му пос0бствованіz. Џнъ бо вс‰ сотвори2, и3 во влaсти своeй вс‰ содeржитъ. Но ѓще кто2 что2 ѕло2 твори1тъ, не п0мощію б9іею, ни благоволeніемъ є3гw2 твори1тъ, но т0чію самовлaстіемъ и3 попущeніемъ: бGъ бо ѕлY нёсть помогaтель помогaтель, но благ0му: nбaче же , ћкоже ѕл0му въ ѕлhхъ и3ногдA содёzти что2 ѕло2 попущaетъ, и3ногдA же и3 возбранsетъ свои1мъ смотрeніемъ: си1це и3 благ0му и3 препинaетъ и3ногдA, и3 пос0бствуетъ, ћкw да nбои1хъ ѕлhхъ же и3 благи1хъ и3скyситсz самовлaстное предложeніе, и3 познaетсz б9eственнаz влaсть и3 держaва.

ѕ7  Не всsкое ѕло2 ѕлhй содёzти м0жетъ кромЁ б9іz попущeніz, нижE благjй благ0е кромЁ помогaніz. Ѓще и3 самовлaстіемъ к0ждо t бGа почтeнъ є4сть, и3 не т0чію человёцы, но и3 бёси и4мутъ своE намёреніе, и3 предBлъ свои1хъ прескакaти не м0гутъ: но џвому въ ѕлhхъ, ћкоже вёсть, благосл0вныхъ рaди ви1нъ мн0гажды не попущaетъ: џвому же во благи1хъ не пос0бствуетъ: ћкw да п0мощи є3гw2 трeбуz ўбэжи1тъ мнёніz, и3 познавaz свою2 нeмощь, ћкw t себE ничт0же и4мать, пребyдетъ всегдA смирszсz.

з7  Ћкоже ѕл0му мн0гажды не всsко ѕло2 благосл0вныхъ рaди ви1нъ попущaетъ, си1це нижE благ0му благ0е: nбои1хъ же предложeніе въ дёло написyетъ. Ѓще бо бы2 ѕлhй всE ѕл0е, благjй же всE благ0е, кромЁ попущeніz б9іz, и3 бlг0му помогaніz возм0глъ бы, никт0же ни въ чeмже п0мощи б9іz желaлъ бы, никт0же њ мlтвэ и3 молeніи радёлъ бы: но всE кjйждо по в0ли своeй твори1лъ бы, ничт0же смотрeніе бGа премышлsющагw и3 њбладaющагw мнёлъ бы бhти, ни въ чeмъ влaсти рaзность творцY t твaри былa бы. Сегw2 рaди не вели1ка себE разумёй бhти, но мни2, ћкw ничт0же є4си2: мнsй бо себE бhти что2, себE льсти1тъ, слёпъ сhй душeю, непросвэщeнъ въ рaзумэ, и3 не вёсть, кaмw и4детъ.

}  Ѓще не гDь сози1ждетъ д0мъ, всyе труди1шасz зи1ждущіи: ѓще не гDь сохрани1тъ грaдъ, всyе бдЁ стрегjй, гlетъ прbр0къ (Pал0мъ рк7ѕ). Тщи1сz ты2, и3 трезви1сz во благ0мъ, на себe же ўповaніz не полагaй, но бGу молsсz п0мощи є3гw2 ўсeрднэ всегдA взыскyй. Ѓще пом0жетъ ти2, и3 поспэши1тъ ти2 гDь, соверши1тсz дёло, ѓще ли ни2, вс‰ тво‰ разсhплютсz. Ѓще бы что2 и3 бhло мни1мо твоE блaго, t гDа же бyдетъ не пріsтно, кaz ти2 є4сть п0льза; Ѓще бы и3 восхотёлъ є3си2 въ возношeніи твоeмъ чи1мъ мни1мымъ свои1мъ пред8 гDемъ ўдобри1тисz, џнъ же не пріи1метъ, что2 себЁ пом0жеши; но речeтъ ти2: дрyже, не њби1жу тебE, возми2 своE, и3 и3ди2 по при1тчи є3ђльской (Матf. за? п7). Сегw2 рaди вс‰ и3справлє1ніz нaша, не си1це въ нaсъ сyть, ћкоже въ ми1лости хrт0вой. Ѓще себE мни1ши бhти что2, сегw2 рaди пред8 ни1мъ ничт0же є3си2, понeже себE си1це бhти разумёеши. Ѓще себE разyмна и3 бlгопотрeбна бhти мhслиши, сегw2 рaди весмA непотрeбенъ є3си2. Ѓще себE чи1ста и3 прaведна и3 свsта разумёеши, сегw2 рaди nкаsннэйшій, и3 грёшнэйшій пaче всёхъ человBкъ пред8 гDемъ вмэнsешисz, понeже себE си1це разумёеши: нечи1стъ бо пред8 гDемъ всsкъ высокосeрдый, гlетъ соломHнъ (При1тчей ѕ7i).

f7  Сегw2 рaди бyди смирeнъ, разумёй свою2 нeмощь: пaмzтствуй, ћкw вс‰ сyтъ б9іz, ґ не нaша, вс‰ t бGа сyть, ґ не t тебE, всsко даsніе бlго и3 всsкъ дaръ совершeнъ , свhше є4сть, сходsй t nц7A свётwвъ, глаг0летъ ґпcлъ (Їaкw+ за? }). Пaмzтствуй, ћкw всE въ ми1лости хrт0вой є4сть, ґ не въ твоeй си1лэ и3 влaсти: пaмzтствуй, ћкw в0лею и3 нев0лею ко грэхY преклонeнъ є3си2: вёси, ћкw кромЁ п0мощи б9іz и3 є3гw2 бlгодaти ћкw паучи1ннаz сёть. Не бyди г0рдъ и3 самомни1теленъ, да не ўпод0бишисz бёсу: бёсъ бо си1мъ t бGа tпадE. ћкw вс‰ себЁ причитовaше, бGу же вс‰ сотв0ршему ничт0же: сегw2 рaди всегw2 tпадE, и3 њбнажи1сz гDни бlгодaти, и3 вёчному томлeнію пред8угот0ва себE сосyдъ. Не мни2 себE бhти прaведна и3 свsта, премyдра и3 всsкіz чeсти дост0йна: не мни2 себE лyчша и3 благопотрeбнэйша и3нёхъ, но пaче всёхъ грёшнэйша и3 безyмнэйша, и3 неключи1ма бhти себE вмэнsй: тh бо пред8 бGомъ без8 смирeніz ничт0же є3си2: преспёzніе бо смирeніz, є4сть преспёzніе добродётели и3 всsкагw и3справлeніz.

  Не бyди њ себЁ высокомyдрствуzй, мнS, ћкw ты2 є3ди1нъ свои1мъ рaзумомъ и3 премyдростію всёхъ превозшeлъ є3си2, и3 вс‰ є3ди1нъ сaмъ њб8sти могjй: но внемли2, ћкw вeлій є4сть мjръ, и3 вси2 концы2 земли2, въ ни1хже разли1чныхъ во nбои1хъ сaнахъ ли1цъ, д¦0вныхъ и3 мірски1хъ, неисчeтное мн0жество премyдрыхъ и3 разyмныхъ, всsкагw препод0біz и3 чeсти дост0йныхъ њбрэтaетсz, и5хже бlгодaть прес™aгw д¦а пречyднэ ўпремyдри, и3 разли1чнэ ў3добри2, и5мже ты2 ни въ слёдъ шeствовалъ є3си2, и5хже ты2 не вёси, нижE рaзумомъ твои1мъ пости1гнути м0жеши, коли1кw є4сть безчи1сленное мн0жество тмaми тє1мъ во всeмъ превосходsщихъ тебE. Бёгаzй мни1тъ, ћкw скорёе всёхъ течeтъ сaмъ, є3гдa же со и3нёми спрzжeтсz, тогдA познавaетъ свою2 нeмощь.

Hosted by uCoz